viernes, 29 de agosto de 2008

tratado de ceremonias (3)

3 Tratado de Mayordomo Nganga


Nguanga nzambi mayeko nzala

1ª. Nguanga nzambi mayeko nzala, Mayordomo ngando saumo yata brazo fuerte Kananga buen berilo.

2ª. Mayordomo enveyo mundanzo.

3ª. Mayordomo nzala jura malongo.

4ª. Mayordomo luame yata mbele moco cuenda nkombo arriba mundo, prueba fuerza arriba Nganga.

5ª. Mayordomo ndiaka buena crianza odian mundanzo.

6ª. Mayordomo Malo genio.

7ª. Mayordomo matando suyé kuenda minga tintorera llena pozo, uria Mañungo lian piango piango, tata di mpanzo mbua mundanzo.

8ª. Mayordomo Lu yata engo tare isaba Nzambi Ndoki.

No hay comentarios: